Депортация польских граждан на Европейский Север СССР как компонент национальной политики

  1. Tatiana Vasilchenko

Abstract

Deportacja polskich obywateli na północ europejskiej części ZSRR jako element polityki narodowościowej

Artykuł został poświęcony obywatelom II Rzeczypospolitej, którzy w wyniku represji sowieckich okresu 1940–1941 znaleźli się w północnych okręgach europejskiej części ZSRR (obwody archangielski, wołogodzki, Komi). Uwagę skoncentrowano na ostatnim okresie pobytu deportowanych i okolicznościach repatriacji do kraju. Tekst został oparty na literaturze przedmiotu, opublikowanych dokumentach, a także dokumentach z archiwów polskich i rosyjskich.

 

Deportation of Polish citizens to the European North of the USSR as a component of national policy

The article is devoted to Polish nationals who found themselves in the northern regions of the European part of the USSR (Districts of Arkhangelsk, Vologda, Komi) as a result of Soviet repressions of 1940–1941. The author focuses on the last period of their stay there and on the circumstances of their repatriation to Poland. The article is based on the literature on the subject, published documents as well as documents from Polish and Russian archives.

 

Download article

This article

Wrocławskie Studia Wschodnie

22, 2018

Pages from 203 to 210

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout