Wrocławskie Studia Wschodnie, 19, 2015, ss.340

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Rola polskich zesłańców politycznych w rozwoju hotelarstwa Zabajkala w drugiej połowie XIX wieku

AbstractDownload articleDownload article

Rosja wobec losów narodów słowiańskich w czasie kryzysu bałkańskiego 1875– 1878

AbstractDownload articleDownload article

Кавказ в мировой экономической системе в последней трети XIX– начале XX века

AbstractDownload articleDownload article

Od pierwszych demokratycznych wyborów do Rady Państwa do upadku namiestnika Michała Bobrzyńskiego. Konserwatyści wobec kwestii ukraińskiej w Galicji w latach 1911– 1913

AbstractDownload articleDownload article

Julian Talko- Hryncewicz ( 1850–1936) — badacz ludów mongolskich Azji Wewnętrznej

AbstractDownload articleDownload article

Przed Birobidżanem. Losy ludności żydowskiej osiadłej na roli w Rosji carskiej oraz w pierwszych latach Związku Radzieckiego

AbstractDownload articleDownload article

Wpływy Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowo- Demokratycznego na terenie województwa tarnopolskiego w świetle kampanii wyborczych i wyników wyborów parlamentarnych w latach 1928 i 1930

AbstractDownload articleDownload article

Суспільно- політичне життя українців на території Холмщини і Південного Підляшшя 1935– 1939 рр.

AbstractDownload articleDownload article

Buriaci i ich kultura w oczach polskich osadników — mieszkańców wsi Wierszyna na Syberii

AbstractDownload articleDownload article

Источники по истории польской политической ссылки на Алтай в XIX в. ( 20-е–первая половина 90- х гг.)

AbstractDownload articleDownload article

O listach i pamiętnikach polskich autorów z Ziem Zabranych z lat 1795– 1918 w zbiorach Centralnego Państwowego Historycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie

AbstractDownload articleDownload article

Kaźń profesorów lwowskich

Download articleDownload article

Страта львівських професорів

Download articleDownload article

The massacre of the Lviv professors

Download articleDownload article

Stanisław Pilat ( 1881–1941) — technolog naftowy z Politechniki Lwowskiej

AbstractDownload articleDownload article

Kazimierz Bartel ( 1882–1941)

AbstractDownload articleDownload article

Recenzja: Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939–1941

Download articleDownload article

Recenzja: Syberia infernalna — mity i oblicza rzeczywistości

Download articleDownload article

Recenzja: Andrzej Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny

Download articleDownload article

Recenzja: Karina Gaibulina, Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii. Pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim”

Download articleDownload article

Recenzja: Lucjan Jurkiewicz, Opis podróży i pobytu na Sachalinie

Download articleDownload article

Recenzja: Elżbieta Smułkowa, Był dom we Lwowie…

Download articleDownload article

Recenzja: Anna Fastnacht-Stupnicka, Saga wrocławska. 74 opowieści rodzinne

Download articleDownload article

Recenzja: Marek Koprowski, Inna Ukraina: Zakarpacie — tu się zaczyna i kończy Europa

Download articleDownload article

Recenzja: Kazimierz Krajewski, Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej

Download articleDownload article

Recenzja: Na szlakach zgody: rzecznicy polsko-ukraińskiego porozumienia 1918–1939 (Na šlȃhu do zlagodi: virazniki pol’s’ko-ukraїns’kogo porozumìnnȃ 1918–1939)

Download articleDownload article

Recenzja: Польские ссыльные в Сибири во второй половине XVIII–начале XX века в вoсприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири. Сборник научных трудов

Download articleDownload article

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ Польские ссыльные в Си- бири во второй половине XVIII– начале XX века в восприятии российской администрации, переселенцев и коренных народов Сибири”, Omsk 25– 27 maja 2015

Download articleDownload article

Ludoznawcy ponownie we Lwowie!

Download articleDownload article

25 lat irkuckiego „ Ogniwa”

Download articleDownload article

In memoriam

Wspomnienie o Profesorze Bolesławie Szostakowiczu ( 1945–2015)

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout